manipulacyjna telefon Masz pytania? Zadzwoń 575 832 132

FAQ

Wymogi:

Jako producent dokładamy wszelkich starań, aby produkowane przez nas wyroby były bezpieczne.

Przestrzegamy wymagań prawnych i normatywnych obowiązujących na terytorium Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawowym wymaganiem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa zabawek na terytorium Polski jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek. Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Wypełniając obowiązki wynikające z ww wymagań prawnych deklarujemy jako producent zgodność naszych towarów z odnośnymi wymaganiami przepisów wspólnotowych dotyczących harmonizacji.

Jako producent podejmujemy niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wyprodukowanych zabawek z dokumentacją techniczną oraz z mającymi do nich zastosowanie wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Oznakowanie

Na instrukcjach dołączony do produktów  umieszczane jest wymagane oznakowanie zawierające niepowtarzalny identyfikator zabawki, nazwę i adres producenta, ostrzeżenia i znak CE. Oznaczenie CE jest europejskim znakiem zgodności, świadczącym o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta odpowiednich wymagań zawartych w dyrektywach / rozporządzeniach europejskich, a także w normach powiązanych z wyrobem. Jest to znak charakteryzujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa wyrobu. Produkt spełniający wymagania bezpieczeństwa będzie oznakowany tym znakiem dając tym samym informację użytkownikowi, że jest bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu.

Deklaracja zgodności

Każda zabawka produkowana przez nas posiada pisemną deklarację zgodności WE.

Thanks! Copy your coupon code

Uzyskaj do 10% zniżki już teraz!